Federatie Leefstijl, Integrale en Complementaire zorg | voor kwaliteitsregistratie

FLICZ en Haciz; samenwerking en aanbod voor therapeuten

Pilot CAM-therapeuten + aansluiting bij de eerstelijnszorg en zorgpaden

Huisartsen Coöperatie Innovatieve Zorg (Haciz), 1500 huisartsen, en de Federatie Leefstijl, Complementaire en Integrale Zorg | voor kwaliteitsregistratie (FLICZ), goed voor ruim 5000 geregistreerde therapeuten, hebben besloten te gaan samenwerken.

De samenwerking moet
– leiden tot beter (financieel) draagvlak voor de complementair opgeleide therapeuten die met regulier opgeleide artsen willen  samenwerken en
– zorgen voor aansluiting bij de eerstelijnszorg en zorgpaden. FLICZ maakt daarbij gebruik van het NIBIG gelaagd kwaliteitsregister.

Wie is FLICZ en wat doet FLICZ?
FLICZ is een federatie in de vorm van een stichting waarbij alle ‘spelers’ in het leefstijl, complementaire en integrale zorgdomein worden samengebracht. De, zorgwekkende, ontwikkelingen ten aanzien van het domein en de beperkte vooruitgang als gevolg van initiatieven tot nu toe hebben overduidelijk gemaakt: alleen in samenwerking, met commitment, tussen alle gremia kan iets bereikt worden.

FLICZ heeft daarom een overleg structuur opgezet waarbinnen therapeuten/beroepsorganisaties, opleiders en patiënten/cliënten samengebracht/georganiseerd worden, waarbij de inspraak statutair is geregeld. Met dit doel verenigen complementaire koepelregisters, beroepsverenigingen, opleiderskoepels en opleiders, zorgonderzoeksorganisaties en patiëntenverenigingen zich in FLICZ.

U vindt hierover meer informatie in de flyer flicz

Ontwikkeling Leefstijlcoach
Uitgaande van het ‘Nationaal Preventie akkoord’ dat 23 november 2018 is gesloten, zien we een groei in het vakgebied van de Leefstijlcoach en de mogelijkheden die dit heeft tot samenwerking in de eerste lijnzorg.

In het ‘Nationaal Prevenzie akkoord’ is de CAM-therapeut buiten beeld gebleven. Haciz en FLICZ zien echter het belang van deze therapeutengroep en hebben besloten de ontwikkeling van de Leefstijltherapeut te stimuleren. Dat is mogelijk door de gezamenlijke kennis en kunde te bundelen. Het pad is namelijk al geëffend door de Leefstijlcoach.

DeDeelnemers voor de pilot
In de eerste fase van deze samenwerking hebben Haciz en FLICZ gekeken welke therapeuten in aanmerking komen voor deze pilot “aansluiting CAM-therapeuten bij de eerstelijnszorg en zorgpaden”.

Het betreft hierbij therapeuten die zijn geclassificeerd in de lagen 2, 3a en 3b van het gelaagd kwaliteitsregister met een behandelperspectief en behandelvorm waarbinnen leefstijlinterventies beschikbaar zijn en/of kunnen worden ontwikkeld.
De indeling van het gelaagd register vind je hier.

Potentiële deelnemers/therapeuten dienen te zijn geregistreerd (of zich te registreren) voor het standaardabonnement bij het gelaagd kwaliteitsregister van NIBIG. Je kunt je hier abonneren.

Inzagerecht
Je dient akkoord te gaan dat FLICZ en Haciz beperkt inzagerecht hebben in uw gegevens. De gegevens die ter inzage beschikbaar worden gesteld zijn: je naam, je praktijkgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mail), jouw behandelvorm en behandelperspectief en de laag waarin je geclassificeerd bent.

Iedere therapeut die voldoet aan de criteria en die (op jaarbasis) minimaal 10 patiënten kan aanbrengen, en in staat is tot digitale rapportages, komt in aanmerking voor deze pilot. Dit mogen nieuwe cliënten zijn en cliënten die reeds bij je in behandeling zijn. Ook cliënten die nu niet voor vergoeding in aanmerking komen kun je in deze pilot doorgeven.

Vergoeding van de therapeuten
Vergoeding wordt bepaald op basis van de COV-check (Controle Op Verzekeringsgegevens), waarna een zinvol en effectief zorgpad wordt uitgezet. De hoogte, totale omvang, van de vergoeding is dus niet vooraf te bepalen. De vergoedingen lopen via de huisarts waarmee wordt samengewerkt en worden voldaan vanuit de basiszorgverzekering (huisartsenzorg). Dat betekend dat ALLE zorgverzekeraars hierbij betrokken zijn.

Tijdsbestek van de pilot
De pilot loopt gedurende het eerste kwartaal 2020 met 100-150 therapeuten, waarbij geldt: vol is vol. De criteria van selectie zijn inzichtelijk bij FLICZ.

Als deze pilot succesvol verloopt wordt deze landelijk uitgerold conform het protocol van de Leefstijltherapeut.

Uiterlijke aanmelddatum
De uiterlijke aanmelddatum is inmiddels verstreken. 

Bij vragen kun je per e-mail contact opnemen met de coördinator “Leefstijltherapeut” binnen FLICZ.