Federatie Leefstijl, Integrale en Complementaire zorg | voor kwaliteitsregistratie

De stichting Federatie voor Leefstijl, Integrale en Complementaire Zorg, afgekort FLICZ, is opgericht met als doel de kwaliteit en transparantie in kwaliteit van CAM professionals (Complementary and Additive Medicine) te verbeteren. 

De ambitie om een sterkere en ook een meer algemeen erkende positie te realiseren voor de CAM professionals, staat hierbij centraal. Juist de competentie van de CAM-professional en zijn integrale benadering van de mens, is van grote meerwaarde. Samenwerking tussen de CAM-professional en reguliere zorg leidt namelijk tot optimale zorg voor de client, meer efficiëntie en kostenbesparing in de zorg. 

FLICZ meent dat een gelaagd kwaliteitsregister voor alle CAM professionals hierin een centraal instrument is. Een kwaliteitsregister dat transparantie geeft aan alle stakeholders, en niet in de laatste plaats de cliënten, of een CAM professional wel of niet een erkende opleiding veelal toegespitst op een van CAM behandelwijzen, met goed gevolg heeft afgerond. 

 

Omdat in de zorg en dus ook in het CAM veld continu nieuwe verbeterde methoden en inzichten ontstaan zal het register naast als start het diploma ook herregistraties bijhouden. Hiertoe zal de ingeschreven professional geaccrediteerde activiteiten moeten volgen. Het is hierom van het grootste belang dat naast de professionals ook de opleidingsinstituten maar ook onderzoeksinstituten aangehaakt zijn op FLICZ.

De toegevoegde waarde van de CAM zorg op de reguliere zorg wordt met deze transparantie helder. Het register zal ook als vliegwiel fungeren naar bredere acceptatie en de toegankelijkheid naar deze zorg zal dan ook sterk verbeteren. Noodzaak tot een principiële heroriëntatie op ons zorgsysteem heeft de volgende argumenten: de moeilijke periode waarin wij als samenleving mondiaal terecht zijn gekomen als gevolg van de coronacrisis en deels in samenhang hiermee de roep om meer accent op een integrale benadering van de mens en niet alleen op de specifieke medische klacht. 

FLICZ is in opbouw en zal de komende periode inzetten om veel draagvlak in het CAM veld inclusief de opleiding- en onderzoekinstituten te verkrijgen. Dit doet FLICZ in directe samenwerking met NIBIG (het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg). Voor uitvoering van het kwaliteitsregister wordt gebruik gemaakt van een voor het CAM veld specifiek ontwikkeld systeem genaamd “Qualitricz”. 

FLICZ heeft een bestuur samengesteld uit personen met ervaring en expertise om de doelstelling te realiseren. Daarnaast zal op basis van de gekozen organisatiestructuur het bestuur worden uitgebreid met deskundigen uit het beroepenveld zelf. Daarnaast is ook de cliënt/patiënt vertegenwoordigd in het bestuur. De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Bestuursleden

 • voorzitter: Jos Becker Hoff
 • secretaris: Soraya van Beek
 • penningmeester: Johan de Ruiter
 • kwaliteit coördinatie: Nico Smits
 • onderzoek coördinatie: John Schulpen
 • communicatie en pr:
 • cliënteninbreng: Ruth Seldenrijk (vzr Patientenplatform Integrale Zorg)

Adviserende leden

 • algemeen/acquisitie ZV: Tjeerd Lont
 • algemeen/kwaliteitsregister: Jennie Verbeek
 
 

Wat is Flicz?

De volledige benaming van FLICZ is stichting Federatie voor Leefstijl, Integrale en Complementaire Zorg | voor kwaliteitsregistratie. Binnen FLICZ wordt nauw samengewerkt met zorgverleners, opleiders, patiëntenverenigingen en organisaties voor (praktijk) onderzoek. Transparantie wordt gerealiseerd in samenspraak met de verschillende partijen.

FLICZ heeft als doel:

 • een betere kwaliteit van zorg door optimaal gebruik van behandelwijzen;
 • bevorderen van betaalbare zorg, omdat het goedkoper kan*
 • meer transparantie (door gebruik te maken van heldere omschrijvingen, definities en registratiemethodes); waardoor de zorg voor iedereen beter toegankelijk wordt.
  *sneller herstel door keuze uit meer behandelwijzen, betere communicatie en gebruik van elkaars kennis en kunde, meer aanbod en daardoor lagere kosten);

Transparantie in het complementaire zorgveld vormt de basis voor de ontwikkeling van integrale zorg. In het kwaliteitsregister van FLICZ is plaats voor regulier opgeleide artsen en HBO-ers en CAM-therapeuten (met of zonder HBO). Iedere zorgverlener wordt geclassificeerd binnen het Kwaliteitsregister en zichtbaar voor de cliënt.

Een zorgverlener met integrale zorgvisie kijkt over de beroepsgrens heen en wisselt ervaringen en bevindingen uit. Meer, beschikbare, behandelwijzen leiden naar optimale zorg voor de cliënt. De samenwerking tussen de verschillende zorgverleners wordt steeds belangrijker. Want samen bereik je meer voor de cliënt.

Het getuigt van kracht om vanuit het veld zelf met één duidelijk plan te komen voor het verkrijgen van de noodzakelijke transparantie. Om een door de gehele sector gedragen transparantie en verantwoording tot stand te brengen, is het noodzakelijk dat betrokkenen zich op adequate wijze in een duurzame overlegstructuur organiseren. Er zijn vier belangrijke partijen:

 • zorgverleners (artsen, leefstijlcoaches, therapeuten);
 • opleiders;
 • (praktijk)onderzoeksinstellingen;
 • patiënten(verenigingen).

Via een federatief model is het kwaliteitsregister in onderlinge samenhang transparant zichtbaar gemaakt. De federatie FLICZ heeft een stichting als rechtsvorm.

Binnen FLICZ is de inspraak vanuit zorgverleners, opleiders en onderzoek statutair geregeld. Ook is de inspraak van patiënten(verenigingen) georganiseerd via het bestuur en de bestuurscommissies.

FLICZ is georganiseerd als drie “huizen” in één. De cliënten en maatschappelijke organisaties hebben zicht op de ontwikkelingen binnenshuis. Uiteraard in samenspraak met FLICZ.

Organisaties als Vektis, een aantal beroeps- en opleidingskoepels, individuele beroeps- en patiëntenorganisaties, hebben positief gereageerd op de ontwikkeling om te komen tot een éénduidig beeld van alle zorgverleners in de integrale en complementaire zorg.